Đội ngũ Ban lãnh đạo

 

 

Bà Lê Thị Thanh Hằng

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

 

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

 

Ông Nguyễn Thành Cửu

Phó Giám Đốc 

Giám Đốc công nghệ

 Kỹ sư Môi Trường

 

Ông Lê Quang Đại

Giám đốc Chất lượng - Vật tư 

 

 Quản lý Chất lượng

 

 

Đội ngũ Ban lãnh đạo và CBNV Vietnam Link