Dịch vụ

Thiết kế thi công

Thiết kế thi công

  • Công nghệ xử lý nước thải
  • Công nghệ xử lý nước cấp
  • Xử lý bậc cao
Tư vấn hồ sơ môi trường

Tư vấn hồ sơ môi trường

 

  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
  • Kế hoạch bảo vệ môi trường
  • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
  • Hồ sơ xin cấp phép xả thải ...
Hệ thống quan trắc

Hệ thống quan trắc

  • Đo tự động, liên tục, đồng thời nhiều thông số; Lưu trữ dữ liệu tự động
  • Hệ thống kết nối dạng module nên dễ dàng tích hợp, mở rộng.
  • Báo động khi có thông số vượt ngưỡng...