Báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì?

Là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của dự án, quy hoạch phát triển KTXH, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học - kỹ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định.

2. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

- Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM Được quy định tại phụ lục II nghị định số 18/2015/NĐ-CP, bao gồm: nhóm các dự án về xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ; dự án về giao thông; dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; dự án về dầu khí; dự án về cơ khí, luyện kim; dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt; dự án về xử lý, tái chế chất thải; dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ, … và các dự án khác.

- Trong quá trình thực hiện, chủ dự án phải tiến hành tham vấn UBND xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án; tổ chức, cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp.

3. Quy trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

- Khảo sát, đánh giá ĐKTN –KTXH khu vực thực hiện dự án

- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.

- Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

- Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án

- Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

- Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

4. Các văn bản cần thiết cho việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh

- Thỏa thuận địa điểm xây dựng

- Giấy phép sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất hoặc giấy có giá trị pháp lý tương đương

- Hợp đồng đấu nối/ Biên bản thỏa thuận đấu nối nước thải vào khu công nghiệp.

- Thuyết minh dự án đầu tư/ báo cáo nghiên cứu khả thi/ tài liệu tương đương của dự án.

- Báo cáo khảo sát địa chất công trình

- Các quyết định hoặc văn bản liên quan đầu tư dự án

5. Cơ quan thẩm định việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Bộ tài nguyên và môi trường: Đối với các dự án có quy mô rất lớn - thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục 3 Nghị định 18/2015-NĐ-CP.

- Sở tài nguyên và môi trường tỉnh/ TP: Đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục 2 Nghị định 18/2015-NĐ-CP.

- Ban quản lý các khu công nghiệp/ khu kinh tế: Đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục 2 Nghị định 18/2015-NĐ-CP và nằm trong Khu công nghiệp/ khu kinh tế.