Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

1. Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là gì?

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký để được cấp phép kinh doanh, thực hiện vận chuyện và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các hoạt động xử lý rác thải là các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải.

2. Đối tượng cần phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH. Trừ trường hợp:

+ Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 năm;

+ Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ ;

+ Cơ sở dầu khí ngoài biển.

3. Quy trình đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

- Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.

- Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.

- Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho cơ sở.

- Trình nộp cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép.

4. Các văn bản cần thiết đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại chỉ thực hiện một lần (không gia hạn, điều chỉnh) khi bắt đầu có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại. Sổ đăng ký chỉ cấp lại trong trường hợp có thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại; thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở. Sau khi được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, thông tin về chất thải được cập nhật bằng báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ.