Hồ sơ xin cấp phép xả thải

1. Giấy phép xả thải là gì?

Giấy phép xả thải được xem là hình thức chuyển giao việc xử lý từ chủ nguồn thải đến nơi nhận xử lý, giúp cho các doanh nghiệp không có điều kiện trực tiếp xử lý chất thải.

Giấy phép xả thải cung cấp cho các cơ quan chức năng biết nguồn xả thải, chất lượng nước xả thải và nguồn tiếp nhận để kiểm tra và kiểm soát lưu lượng chất thải xả ra môi trường, bảo vệ môi trường tại nơi có nguồn nước tiếp nhận

 

2. Đối tượng cần phải xin giấy phép xả thải

Tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có cơ sở, nhà máy,… đang hoạt động xả thải với lưu lượng 10 m3/ngày đêm đều phải lập báo cáo xả thải vào nguồn nước và xin cấp giấy phép xả thải. Tùy theo lưu lượng xả nước thải mà cấp phê duyệt báo cáo xả thải khác nhau.

- Đối với những cơ sở xả chất thải vào nguồn nước đạt lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên thì Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cấp giấy phép xả thải.

- Đối với những cơ sở xả chất thải vào nguồn nước với lưu lượng nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm thì Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương phê duyệt cấp giấy phép xả thải.

* Thời hạn của giấy phép xả thải không quá 10 năm, được xem xét và gia hạn thêm không quá 5 năm. Ngay tại thời điểm xin gia hạn, giấy phép xả thải cũ vẫn còn hiệu lực không ít hơn 3 tháng.

3. Quy trình lập hồ sơ xin giấy phép xả thải

- Khảo sát thực địa về công trình, thu thập dữ liệu cần thiết cho việc lập đề án/báo cáo.

- Tiến hành đo đạc, lấy mẫu, xác vị trí các điểm (trước và sau hệ thống xử lý nước thải, nước mặt xả vào sông, vào suối của nguồn thải)

- Phân tích, đánh giá, nghiên cứu tính chất nguồn nước tại cơ sở.

- Mô tả hệ thống công trình xử lý xả nước thải vào nguồn nước.

- Phân tích, đánh giá tác động của hiện trạng xả nước và đề xuất các phương pháp giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm nguồn tiếp nhận do xả nước thải.

- Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.

- Tổng hợp số liệu, hoàn thành báo cáo, đề án.

- Nộp báo cáo/đề án cho cơ quan nhà nước theo quy định.

4. Các văn bản cần thiết đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

- Đơn đề nghị cấp giấy phép;

- Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước;

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

- Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải ( Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư ).

- Đối với những trường hợp xin cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận phải có bản gốc giấy phép xả nước thải đã đăng ký trước đó.