Tư vấn hồ sơ môi trường

Vietnam Link cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật trong quá trình chuẩn bị đi vào hoạt động, cũng như các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện đầy đủ hồ sơ môi trường doanh nghiệp theo quy định của luật môi trường:

Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường của chúng tôi bao gồm:

  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
  • Kế hoạch bảo vệ môi trường
  • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
  • Hồ sơ xin cấp phép xả thải
  • Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
  • Giấy phép khai thác nước ngầm
  • Báo cáo hoàn thành ĐTM,...